Disclaimer

Disclaimer

De website Simply D wordt beheerd door Chinoh Group, met zetel te 8793 Waregem, Vijfseweg 202, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0412.570.395.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie die U kunt terugvinden op de verschillende pagina’s van de website zijn louter informatief. De inlichtingen en diensten waar naar wordt verwezen zijn algemeen van aard. Er kunnen bijgevolg geen rechten worden ontleend aan de weergegeven informatie.

Chinoh is mits zijn blijvende inspanning voor correcte informatie niet verantwoordelijk mogelijke fouten door menselijke vergissingen of informaticasystemen noch tegenover haar bezoekers van de website, noch tegenover derden, uitgezonderd ingeval van opzet of zware fout door Simply D. Simply D haar aansprakelijkheid wordt op deze wijze beperkt voor onvolledige of mogelijks onjuiste informatie en tevens voor een verkeerde interpretatie van de website behoudens zware fout of opzet in hoofde van Simply D.

Simply D kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou geleden worden door gebruik te maken van de verstrekte informatie op de website, noch voor de informatie verstrekt op eventuele externe links.  Evenmin kan Simply D aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke virussen die zouden voorkomen op de website.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie die ter beschikking wordt gesteld op de website van Simply D is in al haar onderdelen, de naam en het logo van Simply D inbegrepen, beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Opmerkingen in verband met de inhoud van de website, met inbegrip van de disclaimer dienen te worden gericht aan info@chinoh.be. Het Belgisch recht is van toepassing op alle mogelijke geschillen met betrekking tot het gebruik van de website www.simplyd.be . Deze geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Chinoh, m.n. de bevoegdheid van de Kortrijkse rechtbanken. Voor verdere vragen i.v.m. deze disclaimer kunt U steeds terecht via info@chinoh.be.